Świetlica i zajecia dodatkowe

Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie posiada świetlicę szkolną, która została utworzona w celu zapewnienia opieki dzieciom rodziców pracujących, a potem także uczniom dojeżdżającym. Na początku działalności świetlicy warunki lokalowe były trudne i zajęcia odbywały się we wspólnej sali zarówno dla dzieci starszych jak i młodszych. Obecnie są one w odrębnych pomieszczeniach, a swoimi działaniami obejmują dzieci przedszkolne i uczniów klas od I do VI. Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych, stworzenie warunków do wypoczynku i odrabiania prac domowych. Zajęcia te wzbogacają też wiadomości o najbliższym otoczeniu dzieci – o rodzinie, szkole, kolegach, o najbliższej miejscowości, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i w świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniają także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz zmiany zachodzące w przyrodzie w ciągu roku, ochronę środowiska naturalnego, złe skutki nałogów, higienę życia codziennego i higienie umysłową. Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji liczne zabawki, a także korzystają z odpowiednio dobranych, ciekawych zabaw i gier, które wzbogacają ich wiadomości i doświadczenia, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie, dają okazję do oceniania i wartościowania. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubiane przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęcano im dużo czasu. W rozkładzie dnia zawsze uwzględniany jest czas na samodzielne, spontaniczne zabawy, a w dni pogodne pobyt na świeżym powietrzu w formie zabaw odprężających (ruchowych, sportowych).

W naszej świetlicy szkolnej prowadzone są następujące zajęcia:

–rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, szycie, malowanie, origami i inne),
–rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie wierszy, inscenizacje)
–wzbogacające posiadane wiadomości, zaspakajanie ciekawości świata ( czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne)
– kształtujące umiejętności : wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa na daną literę” i inne)
– kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie    i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych)
– ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (inscenizacje, zajęcia muzyczne)
–wzbogacające ekspresję twórczą ( prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, zajęcia muzyczne),
–zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe)
–relaksujące ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów)
Szczególną uwagę zwraca się podczas trwania zajęć świetlicowych na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Nauczyciele dbają               o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrabiają umiejętność nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, ćwiczą umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami, oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych, planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań. Dzieci przyzwyczajane są do utrzymywania porządku i troski o wspólne mienie.

Świetlica szkolna

Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań w naszej placówce to przede wszystkim rozwijanie kreatywności naszych uczniów. W czasie warsztatów uczniowie doświadczają zarówno radości z samodzielnego tworzenia jak i satysfakcji z przezwyciężania napotykanych trudności. Po za pogłębianiem zainteresowań dzieci istotnym celem zajęć pozalekcyjnych jest uzupełnianie i pogłębianie nauki szkolnej nowymi treściami i formami. Ponadto zajęcia pozalekcyjne pomagają wykryć i rozwijać indywidualne, twórcze uzdolnienia.

Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań w latach 2009-2017 Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Wipsowie

Zajęcia dodatkowe:
logopedyczne,  rytmiczne, korekcyjno-kompensacyjne,  języka obcego (angielskiego, niemieckiego), sportowe,   tańca towarzyskiego, tańca nowoczesnego, origami, matematyki,  języka polskiego,  gry na instrumencie
Koła zainteresowań:
szachowe, dziennikarskie, teatralne, regionalne, przyrodnicze, „mała gosposia”, plastyczne